maandag t/m vrijdag geopend van 08.30-14.00

Katholiek betekent voor ons: een open school, waar iedereen van harte welkom is.

Ouders geven bij inschrijving aan dat ze de katholieke uitgangspunten respecteren. Belangrijk vinden we het werken aan respect en verdraagzaamheid voor elkaar. We willen kinderen laten ervaren dat het waardevol is om verschillend te zijn en dat te accepteren.

De hoofdlijnen van ons beleid komen neer op drie kernbegrippen:

  1. Ruimte geven, respect en omgaan met verschillen
  2. Gezamenlijkheid, relaties en onderlinge verbondenheid
  3. Ontvankelijkheid/ verwondering en openheid Het is duidelijk, dat het ‘katholieke’ van de school

vooral zichtbaar moet worden in de manier waarop kinderen, ouders en teamleden met elkaar omgaan.

Samenwerking met Geloofsgemeenschap Willibrord in Swifterbant.

Elk jaar starten we met een openingsviering in ‘de Hoeksteen’ Op school vieren we advent voorafgaand aan de kerstviering. De kerstviering is een gezamenlijke viering met ouders en kinderen in ‘de Hoeksteen’.

Voorafgaand aan de witte donderdag viering in ‘de Hoeksteen’ maakt iedere groep een palmpasenstok waarbij we aandacht hebben voor de symboliek. De palmpasenstokken bieden we aan, aan ouderen in Swifterbant.

De openingsviering en de witte donderdagviering worden samen vorm gegeven. De kerst- en eindviering worden door school zelf vorm gegeven en vinden tevens plaats in ‘ de Hoeksteen’

Vanuit de geloofsgemeenschap Willibrord wordt, in samenwerking met de Golfslag, eens in de twee jaar de gelegenheid geboden om uw kind(eren) de Eerste Communie te laten doen. In het schooljaar 2021-2022 zal de Eerste Communie-viering plaatsvinden in mei 2022. De kinderen bereiden de Eerste Communie voor, samen met de werkgroep van de geloofsgemeenschap. Deze voorbereiding is na schooltijd en vindt plaats op school.

Contactgegevens Geloofsgemeenschap Willibrord

(onderdeel van de Norbertusparochie)

Bezoekadres:

De Hoeksteen,
De Poort 19,
8255 AA
Swifterbant

Tel.: 0321-321432

E-mail: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl

www.rkparochiewillibrord.nl

Methode levensbeschouwelijke vorming; Trefwoord

Voor de levensbeschouwelijke vorming van de kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Dit gebeurt o.a. met een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en vanuit onze identiteit aan de orde.