Narcisstraat 1, 8255 BS Swifterbant
info@kbsgolfslag.nl
0321-321355

Waarom een 5 gelijke dagenmodel?

Aanleiding voor de invoering van het 5 gelijke dagen model is een combinatie van factoren. Sinds 2006 zijn scholen vrij om hun eigen schooltijden te kiezen, veel scholen in Nederland stappen af van de traditionele schooltijden. De wereld is veranderd In vergelijking met 100 jaar geleden.

Ouders maken op hun werkdagen steeds meer gebruik van professionele kinderopvang. Bij 5 gelijke dagen hebben ouders meer vrijheid om te kiezen op welke dag ze gaan werken.

Pedagogisch voordeel

Vanuit pedagogisch oogpunt is het beter als een kind niet steeds hoeft om te schakelen. In de huidige tijd zijn er dagen dat een kind eerst naar de voorschoolse opvang gaat, dan naar school, vervolgens naar het overblijven, weer naar school en daarna naar de naschoolse opvang. Dit leidt tot veel onrust in de schooldag van een kind.

Rust in het programma

Doordat De Golfslag het 5 gelijke dagen model aanbiedt, brengt dit meer rust in het programma met zich mee. Voor de tussen schoolse opvang hoeft niets meer geregeld te worden en álle kinderen eten ’s middags op school – zonder uitzondering. Door de kortere pauzes raken kinderen minder uit het leerritme en ze worden minder afgeleid. Daarbij is de spanningsboog van jonge kinderen wel een apart aandachtspunt. Bij het maken van het lesrooster wordt hiermee rekening gehouden, zodat inspannende en ontspannende activiteiten elkaar voldoende afwisselen. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het dagelijks lunchen op school.

Effectieve leertijd

De ervaring leert dat een rustigere schooldag, ingericht volgens een van de nieuwe modellen effectiever is. Dat komt doordat kinderen meer geconcentreerd werken. Door de kortere middagpauze blijven kinderen in het schoolritme. De leerstof kan evenredig over de schooldagen verdeeld worden.

Wat betekent dit voor de leerkrachten

In de praktijk blijken andere schooltijden ook vaak voor veel leerkrachten meer rust in hun werkdagen te brengen. Ze zijn eerder klaar met lesgeven en hebben daardoor meer tijd voor hun niet-lesgebonden taken. Daar komt bij dat de kinderen meer geconcentreerd werken. Doordat de lunchpauze korter is en door leerkrachten wordt begeleid, zijn er minder incidenten op het schoolplein die aan het begin van de middag opgelost moeten worden

Visie op onze schooltijden

Met het 5 gelijke dagenmodel creëren wij als school een doorgaande lijn in de schooldag van onze leerlingen. Vanaf het moment dat ze op school komen tot het moment dat zij de school verlaten gelden dezelfde eenduidige regels door de gehele school. Kinderen en leerkrachten zijn op de hoogte van deze regels en dat biedt structuur, duidelijkheid en rust. We verwachten dat dit het welbevinden ten goede komt en dit stimulerend werkt voor de ontwikkeling van de kinderen.

Tevens willen we als school een adviserende rol innemen ten aanzien van gezond gedrag. In dit geval gezond eet- en beweeggedrag.u2028Buiten spelen zal onderdeel uit maken van de pauze. De kinderen kunnen bewegen en samen spelen. We realiseren ons ook dat sommige leerlingen in hun pauze een stiltemoment nodig hebben om tot rust te komen. Voor die specifieke behoefte worden maatwerk afspraken gemaakt met leerkrachten en ouders.